yellow piramide

Stage

Arbeidsmarktgericht

De leerlingen in het uitstroomprofiel arbeid en de vmbo-leerlingen lopen stage. Hierdoor krijgen ze een goed beeld van de mogelijkheden in de toekomst. De leerlingen in het uitstroomprofiel arbeid lopen interne en externe stages. De stagecoördinator en stagebegeleider zoeken geschikte stageplekken en begeleiden de leerlingen tijdens de stageperiode. De leerlingen werken gedurende hun stages aan de ontwikkeling van hun competenties. Het Piramide College volgt die ontwikkeling op de voet en heeft daarvoor een aanpak met competentiemeting ontwikkeld.

Stagevormen

Ons onderwijs kent drie stagevormen. Dit zijn:

  • Begeleide interne stage (BIS) in de eerste twee leerjaren.
  • Begeleide  Externe Stage (BES) in het derde leerjaar.
  • Zelfstandige Externe Stage (ZES) in het vierde en vijfde leerjaar. 

BIS
De leerling loopt twee tot drie lesuren stage op school.

BES
De leerling loopt een dag stage op een stageplek buiten de school onder begeleiding van een medewerker van de school.

ZES
De leerling loopt in het vierde leerjaar twee dagen stage en in het vijfde leerjaar drie dagen stage op een stageplek buiten school. De stagebegeleider begeleidt de stage op afstand. Doel is dat de leerling na het vijfde leerjaar vanuit de stage doorstroomt naar een plek op de arbeidsmarkt. In het algemeen gaat het daarbij om begeleide arbeid.

Stage als leer- en werkomgeving
De wet Kwaliteit (v)so bepaalt dat stages wettelijk verplicht zijn voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. In deze wet staat onder meer dat stagetijd als onderwijstijd wordt beschouwd. De Piramide legt dan ook verantwoording af over hoe wij de stagetijd hebben ingevuld en hoe we daarbij met de leerlingen aan de kerndoelen voor het vso hebben gewerkt.