yellow piramide

Examens

Vmbo-havo

Onze leerlingen kunnen een diploma behalen voor vmbo-tl en havo door het afleggen van staatsexamens. Het is onze ambitie dat leerlingen binnen de daartoe gestelde termijnen het vmbo of havo afronden. Als gevolg van hun beperking of ziekte is dat niet altijd mogelijk. Doordat de leerlingen staatsexamens afleggen is het mogelijk de examens voor de verschillende vakken over twee of drie schooljaren te verspreiden. Over het algemeen behalen onze leerlingen een vmbo-diploma in vier tot vijf schooljaren of een havo-diploma in vijf tot zes schooljaren.

Voldoen aan eindtermen

De leerlingen die onderwijs volgen op vmbo-bb en vmbo-kb niveau worden in samenwerking met Scholengroep Den Haag Zuid-West opgeleid voor een diploma in het profiel dienstverlening & producten of het profiel zorg & welzijn. Zij volgen onderwijs op het Piramide College volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting van het Zuid-West College. De algemeen vormende vakken van het profiel sluiten zij af met een Staatsexamen.  

Speciale leervoorzieningen

De vmbo tl- en havo-leerlingen leggen voor alle vakken Staatsexamens af. Veel leerlingen doen gedeeld examen en verdelen hun examenvakken over twee leerjaren. Het Piramide College biedt waar nodig speciale voorzieningen aan de examenkandidaten zoals verlenging van examentijd en voorleeshulp. Na diplomering stromen de vmbo-leerlingen door naar het mbo en de havo-leerlingen naar het hbo.

Informatie over (staats)examens, en de PTA' s voor het beroepsgerichte programma van het vmbo-bbl en kbl

De leerlingen die staatsexamens afleggen en hun ouders ontvangen in het examenjaar een informatieboekje met daarin informatie over en regels van het staatsexamen. De data van de staatsexamens worden vaak pas gedurende het schooljaar bekend gemaakt en vindt u dan in de agenda.
Het examenboekje 2020-2021 kunt u hier downloaden. Het addendum 2021 met daarin de wijzigingen vanwege examen doen in Coronatijd vindt u hier.

Herkansingen 
Kandidaten mogen van twee vakken, waarin ze in 2021 Staatsexamen hebben gedaan, enkele of alle onderdelen herkansen. Met onderdelen worden bedoeld: het centraal examen, het schriftelijk college-examen, het mondeling college-examen en/of het praktisch college-examen. Let op: Alleen kandidaten die opgaan voor een diploma én door de herkansing alsnog kunnen slagen, mogen herkansen. 
Vaststelling van de uitslag
Bij de vaststelling van de uitslag worden de resultaten van één vak, buiten de bepaling van de definitieve uitslag gehouden. Dit mag geen kernvak zijn. Op het havo/vwo mag het weggestreepte vak ook het profielwerkstuk zijn.
De resultaten van het weggestreepte vak staan wel op de cijferlijst. 
Wat zijn de kernvakken? 
Kernvak vmbo : Nederlands
Kernvakken havo/vwo : Nederlands, Engels, wiskunde

U kunt de PTA's 2019-2021 van vmbo bbl en vmbo kbl en de PTA's 2020-2022 van vmbo bbl en vmbo kbl downloaden. Het PTA 2019-2020 geldt voor de huidige 4e jaars leerlingen van V3/4 en het PTA 2020-2021 voor de huidige 3e jaars leerlingen van V3/4. Er is een PTA per profiel, d.w.z. voor het profiel Zorg&welzijn en het profiel Dienstverlening& producten.
In verband met het vervallen van het CSPE 2021 is er een aanvulling van het PTA voor het cohort 2019-2021 (de huidige 4e jaars leerlingen) waarin de eisen voor het praktijkexamen dat het CSPE vervangt worden vermeld. Deze aanvulling vindt u hier.
In de presentatie CSPE in 2021 kun u een toelichting vinden.

In de agenda op deze website kunt u wanneer ze bekend zijn de belangrijkste data voor de examenperiodes vinden. 

Alvast meer informatie over vervolgopleidingen? Kijk op de website onder decanaat.