yellow piramide

Examens

Vmbo-havo

Onze leerlingen kunnen een diploma behalen voor vmbo-tl en havo door het afleggen van staatsexamens. Het is onze ambitie dat leerlingen binnen de daartoe gestelde termijnen het vmbo of havo afronden. Als gevolg van hun beperking of ziekte is dat niet altijd mogelijk. Doordat de leerlingen staatsexamens afleggen is het mogelijk de examens voor de verschillende vakken over twee of drie schooljaren te verspreiden. Over het algemeen behalen onze leerlingen een vmbo-diploma in vier tot vijf schooljaren of een havo-diploma in vijf tot zes schooljaren.

Voldoen aan eindtermen

De leerlingen die onderwijs volgen op vmbo-bb en vmbo-kb niveau worden in samenwerking met Scholengroep Den Haag Zuid-West opgeleid voor een diploma in het profiel dienstverlening & producten of het profiel zorg & welzijn. Zij volgen onderwijs op het Piramide College volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting van het Zuid-West College. De algemeen vormende vakken van het profiel sluiten zij af met een Staatsexamen.  

Speciale leervoorzieningen

De vmbo tl- en havo-leerlingen leggen voor alle vakken Staatsexamens af. Veel leerlingen doen gedeeld examen en verdelen hun examenvakken over twee leerjaren. Het Piramide College biedt waar nodig speciale voorzieningen aan de examenkandidaten zoals verlenging van examentijd en voorleeshulp. Na diplomering stromen de vmbo-leerlingen door naar het mbo en de havo-leerlingen naar het hbo.

Informatie over (staats)examens, en de PTA' s voor het beroepsgerichte programma van het vmbo-bbl en kbl

De leerlingen die staatsexamens afleggen en hun ouders ontvangen in het examenjaar een informatieboekje met daarin informatie over en regels van het staatsexamen. De data van de staatsexamens worden vaak pas gedurende het schooljaar bekend gemaakt en vindt u dan in de agenda.
In het Examenboekje vindt u alle info over het Staatsexamen.

U kunt de programma's van toetsing en afsluiting (PTA) van vmbo bbl en kbl (deze zijn opgesteld in samenwerking met het Zuidwest College) vinden op onze "Documenten" pagina onder het kopje Examens. 

Meer informatie voor de examen worden normaliter tijdens de info-avond in oktober verstrekt. Via Social Schools maken wij de de belangrijkste data voor de examenperiodes bekend.

Alvast meer informatie over vervolgopleidingen? Kijk op de website onder decanaat.