yellow piramide

Lesaanbod

Vmbo-havo

Het onderwijs is inhoudelijk gelijk aan het regulier onderwijs en voldoet aan de wettelijke kerndoelen. Ook volgen we op het Piramide College het door de overheid voorgeschreven examenprogramma.

Onderbouw

Op basis van de wettelijke voorschriften kennen de leerroutes in de onderbouw een vaste inhoud. Het betreft de leergebieden:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen en wiskunde
 • Mens en natuur (biologie, natuur- en scheikunde)
 • Mens en maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer)
 • Kunst en cultuur
 • Sport en bewegen
 • ICT-lessen

Naast de verplichte vakken, werken we op het Piramide College ook aan leergebiedoverstijgende doelen. Deze omvatten:

 • Leren leren;
 • Leren taak uitvoeren;
 • Leren functioneren in sociale situaties;
 • Ontwikkelen van persoonlijk toekomstperspectief

Bovenbouw

De vmbo-bbl en vmbo-kbl leerlingen kiezen in de bovenbouw voor het profiel dienstverlening & producten of het profiel zorg & welzijn.
De vmbo-tl leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor de profielen economie, zorg & welzijn of techniek. Havo-leerlingen kunnen kiezen voor de profielen economie & maatschappij, natuur & gezondheid of natuur & techniek.

Informatie over de profielkeuze voor vmbo bbl en kbl vindt u hier.

Overstap naar regulier

Het kan ook zijn dat een leerling al voor het examen terug kan naar het regulier voortgezet onderwijs. Die overstap naar regulier begeleiden wij dan zorgvuldig, in nauwe samenwerking met onze collega-school waar de leerling naartoe gaat.